บริษัท เจบีเอฟ จำกัด

JBF CO., LTD.

 

บริษัท เจบีเอฟ จำกัด
JBF CO., LTD.

 

 

บริษัท เจบีเอฟ จำกัด

JBF CO., LTD.

 

บริษัท เจบีเอฟ จำกัด
JBF CO., LTD.


บริษัท เจบีเอฟ จำกัด

 

     โรงงานผลิตอาหารสัตว์ บริษัท เจบีเอฟ จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์บก สัตว์น้ำ ด้วยแบรนด์ "JBF" "Selectfeed" และ "Jumbofeed" และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ภายใต้ชื่อการค้า "Hero Dog" "Wonder cat" "Dog Smile" "Jumbo Dog" "Boost Cat" และ "Jumbo Cat" อีกทั้งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ ถั่วเหลืองอบ
กากถั่วเหลืองหมัก ข้าวโพดเอ็กซ์ทรูด ปลายข้าวเอ็กซ์ทรูด
และแกลบบด เป็นต้น
 

    โรงงานผลิตอาหารสัตว์ บริษัท เจบีเอฟ จำกัด เริ่มก่อตั้งครั้งแรกในปี 2549 ภายใต้ชื่อ บริษัท กรีนมิลเลอร์ จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เจบีเอฟ จำกัด ในปี 2550 จากนั้นในปี 2553 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ขึ้น ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น การผลิตเริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือและผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ประกอบกับการดูแลสูตรอาหารตามหลักโภชนศาสตร์ของสัตว์ และการจัดการต้นทุนต่างๆ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ เครื่องจักร และเทคโนโลยีการผลิตที่นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์


    ตลอดจนการจัดการกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายโรงงานสีเขียวและออกแบบตามมาตรฐาน GMP/HACCP มีระบบการผลิตและการจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ทำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพและราคาของวัตถุดิบ รวมไปถึงราคาต้นทุนของอาหารสัตว์ที่จะออกสู่ตลาด|ให้เหมาะสมภายใต้ความผันผวนของตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรายย่อย อีกทั้ง
ยังมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและความพึงพอใจผ่านสินค้าและบริการ
ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จากเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มีคุณภาพดีเยี่ยม และราคายุติธรรม

     โรงงานผลิตอาหารสัตว์ บริษัท เจบีเอฟ จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์บก สัตว์น้ำ ด้วยแบรนด์ "JBF" "Selectfeed" และ "Jumbofeed" และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ภายใต้ชื่อการค้า "Hero Dog" "Wonder cat" "Dog Smile" "Jumbo Dog" "Boost Cat" และ "Jumbo Cat" อีกทั้งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ ถั่วเหลืองอบ กากถั่วเหลืองหมัก ข้าวโพดเอ็กซ์ทรูด
ปลายข้าวเอ็กซ์ทรูด และแกลบบด เป็นต้น
 โรงงานผลิตอาหารสัตว์ บริษัท เจบีเอฟ จำกัด เริ่มก่อตั้งครั้งแรกในปี 2549 ภายใต้ชื่อ บริษัท กรีนมิลเลอร์ จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เจบีเอฟ จำกัด ในปี 2550 จากนั้นในปี 2553 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ขึ้น ณ อำเภอกำแพงแสน นครปฐมทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น การผลิตเริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือและผ่านการทดสอบจาก ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ประกอบกับการดูแลสูตรอาหารตามหลักโภชนศาสตร์ของสัตว์ และการจัดการต้นทุนต่างๆ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ เครื่องจักร และเทคโนโลยีการผลิตที่นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

     ตลอดจนการจัดการกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายโรงงานสีเขียวและออกแบบตามมาตรฐาน GMP/HACCP มีระบบการผลิตและการจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ทำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพและราคาของวัตถุดิบ รวมไปถึงราคาต้นทุนของอาหารสัตว์ที่จะออกสู่ตลาดให้เหมาะสมภายใต้ความผันผวนของตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรายย่อย อีกทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและความพึงพอใจผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จากเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มีคุณภาพดีเยี่ยม และราคายุติธรรม

 

 

    

     โรงงานผลิตอาหารสัตว์ บริษัท เจบีเอฟ จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์บก สัตว์น้ำ ด้วยแบรนด์ "JBF" "Selectfeed" และ "Jumbofeed" และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ภายใต้ชื่อการค้า "Hero Dog" "Wonder cat" "Dog Smile" "Jumbo Dog" "Boost Cat" และ "Jumbo Cat" อีกทั้งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่
ถั่วเหลืองอบ กากถั่วเหลืองหมัก ข้าวโพดเอ็กซ์ทรูด ปลายข้าวเอ็กซ์ทรูด
และ แกลบบด เป็นต้น
 

     โรงงานผลิตอาหารสัตว์ บริษัท เจบีเอฟ จำกัด เริ่มก่อตั้งครั้งแรก
ในปี 2549 ภายใต้ชื่อ บริษัท กรีนมิลเลอร์ จำกัด และได้เปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท เจบีเอฟ จำกัด ในปี 2550 จากนั้นในปี 2553 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ขึ้น ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น การผลิตเริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือและผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ประกอบกับการดูแลสูตรอาหาร
ตามหลักโภชนศาสตร์ของสัตว์ และการจัดการต้นทุนต่างๆ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ เครื่องจักร และเทคโนโลยีการผลิตที่นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

     ตลอดจนการจัดการกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายโรงงานสีเขียวและออกแบบตามมาตรฐาน GMP/HACCP มีระบบการผลิตและการจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ทำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพและราคาของวัตถุดิบ รวมไปถึงราคาต้นทุนของอาหารสัตว์ที่จะออกสู่ตลาดให้เหมาะสมภายใต้ความผันผวนของตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรายย่อย อีกทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและความพึงพอใจผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จากเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มีคุณภาพดีเยี่ยม และราคายุติธรรม

 

 

   

     โรงงานผลิตอาหารสัตว์ บริษัท เจบีเอฟ จำกัด ในฐานะ
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์บก สัตว์น้ำ ด้วยแบรนด์ "JBF" "Selectfeed" และ "Jumbofeed" และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ภายใต้ชื่อการค้า "Hero Dog" "Wonder cat" "Dog Smile" "Jumbo Dog" "Boost Cat" และ "Jumbo Cat" อีกทั้งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ ถั่วเหลืองอบ กากถั่วเหลืองหมัก ข้าวโพดเอ็กซ์ทรูด ปลายข้าวเอ็กซ์ทรูด และแกลบบด เป็นต้น
 

    โรงงานผลิตอาหารสัตว์ บริษัท เจบีเอฟ จำกัด เริ่มก่อตั้งครั้งแรกในปี 2549 ภายใต้ชื่อ บริษัท กรีนมิลเลอร์ จำกัด และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เจบีเอฟ จำกัด ในปี 2550 จากนั้นในปี 2553
บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ขึ้น ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น การผลิตเริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือและผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ประกอบกับการดูแลสูตรอาหารตามหลักโภชนศาสตร์ของสัตว์ และการจัดการต้นทุนต่างๆ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ เครื่องจักร และเทคโนโลยีการผลิตที่นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

    ตลอดจนการจัดการกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายโรงงานสีเขียวและออกแบบตามมาตรฐาน GMP/HACCP มีระบบการผลิตและการจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ทำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพและราคาของวัตถุดิบ รวมไปถึงราคาต้นทุนของอาหารสัตว์ที่จะออกสู่ตลาดให้เหมาะสมภายใต้ความผันผวนของตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรายย่อย อีกทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและความพึงพอใจผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จากเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มีคุณภาพดีเยี่ยม และราคายุติธรรม

 

 

กำลังการผลิต ต่อเดือน

กำลังการผลิต ต่อเดือน

กำลังการผลิต ต่อเดือน