การขนส่งคุณภาพ

 

 

การขนส่งคุณภาพ
Qualified transportation

 

 

การขนส่งคุณภาพ

Qualified Transportation

 

การขนส่งคุณภาพ
Qualified transportation

การขนส่งคุณภาพ

     นอกจากการคัดเลือก และดำเนินการผลิตด้วยคุณภาพแล้วอีกปัจจัยที่เราให้ความสำคัญคือระบบควบคุมการขนส่ง ปัจจุบันบริษัทฯ มีระบบขนส่งที่ดำเนินการครอบคลุมการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คงคุณภาพผลิตภัณฑ์ ป้องกันการปนเปื้อน ปลอมปน ปลอดภัยตามมาตรฐานคุณภาพจนถึงมือลูกค้า และสามารถตรวจสอบกลับได้ตลอดเส้นทางการขนส่ง บุคลากรได้รับการอบรมให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนไหวต่อสภาวะแวดล้อม

     กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนไหวต่อสภาวะแวดล้อม เช่น กลุ่มวัตถุดิบวิตามินวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปกลุ่มเภสัชภัณฑ์ จะได้รับการขนส่งเป็นไปตามสภาวะการจัดเก็บเดียวกันกับคลังสินค้าเป็นไปตามมาตรฐาน Good Distribution Practice (GDP) มีการควบคุมอุณหภูมิรถขนส่ง ตลอดระยะการขนส่ง ตรวจสอบความถูกต้องของสภาวะโดยการจัดเก็บข้อมูลด้วย Data logger ติดตามเส้นทางขนส่งสินค้าด้วยระบบ GPS

กลุ่มผลิตภัณฑ์ทั่วไป

     ผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆ จะดำเนินการขนส่งด้วยวิธีมาตรฐานด้วยรถขนส่งที่ผ่านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมป้องกันการปนเปื้อนในทุกรูปแบบทั้งต่อผลิตภัณฑ์ และต่อสิ่งแวดล้อม รถขนส่งทุกคันจะถูกดำเนินการขนส่งและติดตามเส้นทางขนส่งด้วยระบบ GPS นอกจากนี้เรายังคำนึงถึงความสำคัญในแง่ความปลอดภัยด้านชีวภาพเพื่อลดความเสี่ยงในการนำเชื้อก่อโรคเข้าสู่พื้นที่ของลูกค้าในทุกรูปแบบ

การขนส่งคุณภาพ

     นอกจากการคัดเลือก และดำเนินการผลิตด้วยคุณภาพแล้วอีกปัจจัยที่เราให้ความสำคัญคือระบบควบคุมการขนส่ง ปัจจุบันบริษัทฯ มีระบบขนส่งที่ดำเนินการครอบคลุมการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คงคุณภาพผลิตภัณฑ์ ป้องกันการปนเปื้อน ปลอมปน ปลอดภัยตามมาตรฐานคุณภาพจนถึงมือลูกค้า และสามารถตรวจสอบกลับได้ตลอดเส้นทางการขนส่ง บุคลากรได้รับการอบรมให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนไหวต่อสภาวะแวดล้อม

     กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนไหวต่อสภาวะแวดล้อม เช่น กลุ่มวัตถุดิบวิตามินวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปกลุ่มเภสัชภัณฑ์ จะได้รับการขนส่งเป็นไปตามสภาวะการจัดเก็บเดียวกันกับคลังสินค้าเป็นไปตามมาตรฐาน Good Distribution Practice (GDP) มีการควบคุมอุณหภูมิรถขนส่ง ตลอดระยะการขนส่ง ตรวจสอบความถูกต้องของสภาวะโดยการจัดเก็บข้อมูลด้วย Data logger ติดตามเส้นทางขนส่งสินค้าด้วยระบบ GPS

กลุ่มผลิตภัณฑ์ทั่วไป

     ผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆ จะดำเนินการขนส่งด้วยวิธีมาตรฐานด้วยรถขนส่งที่ผ่านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมป้องกันการปนเปื้อนในทุกรูปแบบทั้งต่อผลิตภัณฑ์ และต่อสิ่งแวดล้อม รถขนส่งทุกคันจะถูกดำเนินการขนส่งและติดตามเส้นทางขนส่งด้วยระบบ GPS นอกจากนี้เรายังคำนึงถึงความสำคัญในแง่ความปลอดภัยด้านชีวภาพเพื่อลดความเสี่ยงในการนำเชื้อก่อโรคเข้าสู่พื้นที่ของลูกค้าในทุกรูปแบบ

การขนส่งคุณภาพ

     นอกจากการคัดเลือก และดำเนินการผลิตด้วยคุณภาพแล้วอีกปัจจัยที่เราให้ความสำคัญคือระบบควบคุมการขนส่ง ปัจจุบันบริษัทฯ มีระบบขนส่งที่ดำเนินการครอบคลุมการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คงคุณภาพผลิตภัณฑ์ ป้องกันการปนเปื้อน ปลอมปน ปลอดภัยตามมาตรฐานคุณภาพจนถึงมือลูกค้า และสามารถตรวจสอบกลับได้ตลอดเส้นทางการขนส่ง บุคลากรได้รับการอบรมให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนไหวต่อสภาวะแวดล้อม

     กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนไหวต่อสภาวะแวดล้อม เช่น กลุ่มวัตถุดิบวิตามินวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปกลุ่มเภสัชภัณฑ์ จะได้รับการขนส่งเป็นไปตามสภาวะการจัดเก็บเดียวกันกับคลังสินค้าเป็นไปตามมาตรฐาน Good Distribution Practice (GDP) มีการควบคุมอุณหภูมิรถขนส่ง ตลอดระยะการขนส่ง ตรวจสอบความถูกต้องของสภาวะโดยการจัดเก็บข้อมูลด้วย Data logger ติดตามเส้นทางขนส่งสินค้าด้วยระบบ GPS

กลุ่มผลิตภัณฑ์ทั่วไป

     ผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆ จะดำเนินการขนส่งด้วยวิธีมาตรฐานด้วยรถขนส่งที่ผ่านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมป้องกันการปนเปื้อนในทุกรูปแบบทั้งต่อผลิตภัณฑ์ และต่อสิ่งแวดล้อม รถขนส่งทุกคันจะถูกดำเนินการขนส่งและติดตามเส้นทางขนส่งด้วยระบบ GPS นอกจากนี้เรายังคำนึงถึงความสำคัญในแง่ความปลอดภัยด้านชีวภาพเพื่อลดความเสี่ยงในการนำเชื้อก่อโรคเข้าสู่พื้นที่ของลูกค้าในทุกรูปแบบ