ประวัติ และ การพัฒนาองค์กร 

HISTORY OF DEVELOPMENT

 

ประวัติ และ การพัฒนาองค์กร...

HISTORY OF DEVELOPMENT

ประวัติ และ การพัฒนาองค์กร.....

HISTORY OF DEVELOPMENT


ประวัติและ การ พัฒนาองค์กร.....
HISTORY OF DEVELOPMENT

 • พ.ศ. 2541

  บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเภสัชเคมีภัณฑ์สำหรับสัตว์
 • พ.ศ. 2549

  ก่อตั้งโรงงาน บริษัท เจบีเอฟ จำกัด ขึ้น เพื่อขยายกิจการไปสู่ธุรกิจอาหารปศุสัตว์
 • พ.ศ. 2551

  เข้าร่วมลงทุนในบริษัท ฟาร์มาเทค จำกัด เพื่อเป็นพันธมิตรทางการค้าในการผลิตเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ให้กับ บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด
 • พ.ศ. 2554 - 2555

  เริ่มต้นสายการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารปศุสัตว์สายการผลิตแรกด้วยกำลังการผลิต 18,000 ตันต่อเดือน
 • พ.ศ. 2555 - 2556

  เปิดโรงงานผลิตยาบริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ที่ได้รับมาตรฐานการผลิตยามาตรฐาน PIC/s GMP โดยได้รับรองมาตรฐานเป็นแห่งแรกในประเทศไทยสำหรับโรงงานผลิตเฉพาะยาสำหรับสัตว์ ขยายกิจการครอบคลุมการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ
 • พ.ศ. 2558

  บริษัท เจบีเอฟ จำกัด เริ่มต้นการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์
  กลุ่มถั่วเหลืองหมัก
 • พ.ศ. 2558

  ก่อตั้ง BICCHEMICAL VIETNAM CO.,LTD. เพื่อเป็นศูนย์การกระจายสินค้า-บริการ เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์อย่างครบวงจรทั้งเวชภัณฑ์ และวัตถุดิบอาหารสัตว์
  ผลักดันผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมักไปสู่การเป็น วัตถุดิบหลักสำหรับอาหารสัตว์
 • พ.ศ. 2559 - 2560

  บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ขยายธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาสินค้าทางชีวภาพได้แก่ กลุ่มโพรไบโอติกและเชื้อตั้งต้นสำหรับการผลิต
  ถั่วเหลืองหมัก
 • พ.ศ. 2561

  จดทะเบียนบริษัท บิ๊ค คอร์ปอเรชัน จำกัด เริ่มต้นขยายกลุ่มธุรกิจสุขภาพสำหรับมนุษย์โดยการใช้สิทธิจากผลงานวิจัย จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และนำเสนอสินค้ากลุ่มเวชสำอางและอาหารเสริมภายใต้ชื่อการค้า ดาวี่ และ แนคเซ็นส์
 • พ.ศ. 2541

  บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเภสัชเคมีภัณฑ์สำหรับสัตว์
 • พ.ศ. 2549

  ก่อตั้งโรงงาน บริษัท เจบีเอฟ จำกัด ขึ้น เพื่อขยายกิจการไปสู่ธุรกิจอาหารปศุสัตว์
 • พ.ศ. 2551

  เข้าร่วมลงทุนในบริษัท ฟาร์มาเทค จำกัด เพื่อเป็นพันธมิตรทางการค้าในการผลิตเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ให้กับ บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด
 • พ.ศ. 2554 - 2555

  เริ่มต้นสายการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารปศุสัตว์สายการผลิตแรกด้วยกำลังการผลิต 18,000 ตันต่อเดือน
 • พ.ศ. 2555 - 2556

  เปิดโรงงานผลิตยาบริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ที่ได้รับมาตรฐานการผลิตยามาตรฐาน PIC/s GMP โดยได้รับรองมาตรฐานเป็นแห่งแรกในประเทศไทยสำหรับโรงงานผลิตเฉพาะยาสำหรับสัตว์ ขยายกิจการครอบคลุมการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ
 • พ.ศ. 2558

  บริษัท เจบีเอฟ จำกัด เริ่มต้นการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์กลุ่มถั่วเหลืองหมัก
 • พ.ศ. 2558

  ก่อตั้ง BICCHEMICAL VIETNAM CO.,LTD. เพื่อเป็นศูนย์การกระจายสินค้า-บริการ เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์อย่างครบวงจรทั้งเวชภัณฑ์ และวัตถุดิบอาหารสัตว์
  ผลักดันผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมักไปสู่การเป็น วัตถุดิบหลักสำหรับอาหารสัตว์
 • พ.ศ. 2559 - 2560

  บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ขยายธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาสินค้าทางชีวภาพได้แก่ กลุ่มโพรไบโอติกและเชื้อตั้งต้นสำหรับการผลิตถั่วเหลืองหมัก
 • พ.ศ. 2561

  จดทะเบียนบริษัท บิ๊ค คอร์ปอเรชัน จำกัด เริ่มต้นขยายกลุ่มธุรกิจสุขภาพสำหรับมนุษย์โดยการใช้สิทธิจากผลงานวิจัย จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และนำเสนอสินค้ากลุ่มเวชสำอางและอาหารเสริมภายใต้ชื่อการค้า ดาวี่ และ แนคเซ็นส์
 • พ.ศ. 2541

  บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเภสัชเคมีภัณฑ์สำหรับสัตว์
 • พ.ศ. 2549

  ก่อตั้งโรงงาน บริษัท เจบีเอฟ จำกัด ขึ้น เพื่อขยายกิจการไปสู่ธุรกิจอาหารปศุสัตว์
 • พ.ศ. 2551

  เข้าร่วมลงทุนในบริษัท ฟาร์มาเทค จำกัด เพื่อเป็นพันธมิตรทางการค้าในการผลิตเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ให้กับ บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด
 • พ.ศ. 2554 - 2555

  เริ่มต้นสายการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารปศุสัตว์สายการผลิตแรกด้วยกำลังการผลิต 18,000 ตันต่อเดือน
 • พ.ศ. 2555 - 2556

  เปิดโรงงานผลิตยาบริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ที่ได้รับมาตรฐานการผลิตยามาตรฐาน PIC/s GMP โดยได้รับรองมาตรฐานเป็นแห่งแรกในประเทศไทยสำหรับโรงงานผลิตเฉพาะยาสำหรับสัตว์ ขยายกิจการครอบคลุมการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ
 • พ.ศ. 2558

  บริษัท เจบีเอฟ จำกัด เริ่มต้นการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์
  กลุ่มถั่วเหลืองหมัก
 • พ.ศ. 2558

  ก่อตั้ง BICCHEMICAL VIETNAM CO.,LTD. เพื่อเป็นศูนย์การกระจายสินค้า-บริการ เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์อย่างครบวงจรทั้งเวชภัณฑ์ และวัตถุดิบอาหารสัตว์
  ผลักดันผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมักไปสู่การเป็น วัตถุดิบหลักสำหรับอาหารสัตว์
 • พ.ศ. 2559 - 2560

  บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ขยายธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาสินค้าทางชีวภาพได้แก่ กลุ่มโพรไบโอติกและเชื้อตั้งต้นสำหรับการผลิตถั่วเหลืองหมัก
 • พ.ศ. 2561

  จดทะเบียนบริษัท บิ๊ค คอร์ปอเรชัน จำกัด เริ่มต้นขยายกลุ่มธุรกิจสุขภาพสำหรับมนุษย์โดยการใช้สิทธิจากผลงานวิจัย จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และนำเสนอสินค้ากลุ่มเวชสำอางและอาหารเสริมภายใต้ชื่อการค้า ดาวี่ และ แนคเซ็นส์