การกำกับดูแลกิจการ

Corporate Governance

 

การกำกับดูแลกิจการ
Corporate Governance

 

 

การกำกับดูแลกิจการ

Corporate Governance

 

การกำกับดูแลกิจการ
Corporate Governance

ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ

 บริษัทในเครือ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด มุ่งมั่นกำกับดูแลธุรกิจด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีความสามารถ และประสบการณ์ในสายธุรกิจ พร้อมกับดำเนินกิจการอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ คำนึงถึงความเท่าเทียบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ


การกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ

 บริษัทในเครือ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด มุ่งมั่นกำกับดูแลธุรกิจด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีความสามารถ และประสบการณ์ในสายธุรกิจ พร้อมกับดำเนินกิจการอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ คำนึงถึงความเท่าเทียบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ