อาหารปศุสัตว์และสัตว์น้ำ

 

 

อาหารปศุสัตว์และสัตว์น้ำ

Livestock and Aquaculture

 

อาหารปศุสัตว์และสัตว์น้ำ
Livestock and Aquaculture


อาหารปศุสัตว์และสัตว์น้ำ

      

     มากกว่า 15 ปีที่ บริษัท เจบีเอฟ จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มอาหารปศุสัตว์ ได้มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพสูงและหลากหลายเพื่อ ตอบสนองความต้องการที่เหมาะสมกับชนิด สายพันธุ์ ช่วงอายุ และสภาวะร่างกายที่แตกต่างกันของปศุสัตว์ ครอบคลุมอาหารสัตว์บกและสัตว์น้ำ ด้วยภายใต้ชื่อการค้า "JBF" "Select feed" และ "Jumbo feed" สินค้าอาหารปศุสัตว์จากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เจบีเอฟ คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือและผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย ร่วมกับการดูแลสูตรอาหารตามหลักโภชนศาสตร์ของสัตว์ และการจัดการต้นทุนต่างๆเพื่อให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

 

 

     

     มากกว่า 15 ปีที่ บริษัท เจบีเอฟ จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มอาหารปศุสัตว์ ได้มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพสูงและหลากหลายเพื่อ ตอบสนองความต้องการที่เหมาะสมกับชนิด สายพันธุ์ ช่วงอายุ และสภาวะร่างกายที่แตกต่างกันของปศุสัตว์ ครอบคลุมอาหารสัตว์บก และสัตว์น้ำ ด้วยภายใต้ชื่อการค้า "JBF" "Select feed" และ "Jumbo feed" สินค้าอาหารปศุสัตว์จากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เจบีเอฟ คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือและผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย ร่วมกับการดูแลสูตรอาหารตามหลักโภชนศาสตร์ของสัตว์ และการจัดการต้นทุนต่างๆเพื่อให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

 

 

     ตลอดจนการจัดการกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายโรงงานสีเขียวและออกแบบตามมาตรฐาน GMP/HACCP มีระบบการจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001 ร่วมกับประสบการณ์และการบริหารข้อมูลอย่างเป็นระบบทำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพและราคาของวัตถุดิบ รวมไปถึงราคาต้นทุนของอาหารสัตว์ที่จะออกสู่ตลาดให้เหมาะสมภายใต้ความผันผวนของตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรายย่อย อีกทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและความพึงพอใจผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จากเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มีคุณภาพดีเยี่ยม และราคายุติธรรม.

 

 

   

 มากกว่า 15 ปีที่ บริษัท เจบีเอฟ จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มอาหารปศุสัตว์ได้มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพสูงและหลากหลายตอบสนองความต้องการที่เหมาะสมกับชนิด สายพันธุ์ ช่วงอายุ และสภาวะร่างกายที่แตกต่างกันของปศุสัตว์ ครอบคลุมอาหารสัตว์บก และสัตว์น้ำ ด้วยภายใต้ชื่อการค้า เจบีเอฟ ซีเล็ค ฟีด จัมโบ้ ฟีด และแข้งเทพ สินค้าอาหารปศุสัตว์จากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เจบีเอฟ คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือและผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย ร่วมกับการดูแลสูตรอาหารตามหลักโภชนศาสตร์ของสัตว์ และการจัดการต้นทุนต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

มากกว่า 15 ปีที่ บริษัท เจบีเอฟ จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มอาหารปศุสัตว์ได้มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพสูงและหลากหลายตอบสนองความต้องการที่เหมาะสมกับชนิด สายพันธุ์ ช่วงอายุ และสภาวะร่างกายที่แตกต่างกันของปศุสัตว์ ครอบคลุมอาหารสัตว์บก และสัตว์น้ำ ด้วยภายใต้ชื่อการค้า เจบีเอฟ ซีเล็ค ฟีด จัมโบ้ ฟีด และแข้งเทพ สินค้าอาหารปศุสัตว์จากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เจบีเอฟ คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือและผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย ร่วมกับการดูแลสูตรอาหารตามหลักโภชนศาสตร์ของสัตว์ และการจัดการต้นทุนต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

 

     ตลอดจนการจัดการกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายโรงงานสีเขียวและออกแบบตามมาตรฐาน GMP/HACCP มีระบบการจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001 ร่วมกับประสบการณ์และการบริหารข้อมูลอย่างเป็นระบบทำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพและราคาของวัตถุดิบ รวมไปถึงราคาต้นทุนของอาหารสัตว์ที่จะออกสู่ตลาดให้เหมาะสมภายใต้ความผันผวนของตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรายย่อย อีกทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและความพึงพอใจผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จากเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มีคุณภาพดีเยี่ยม และราคายุติธรรม.

 

ตลอดจนการจัดการกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายโรงงานสีเขียวและออกแบบตามมาตรฐาน GMP/HACCP มีระบบการจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ร่วมกับประสบการณ์และการบริหารข้อมูลอย่างเป็นระบบทำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพและราคาของวัตถุดิบ รวมไปถึงราคาต้นทุนของอาหารสัตว์ที่จะออกสู่ตลาดให้เหมาะสมภายใต้ความผันผวนของตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรายย่อย อีกทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและความพึงพอใจผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จากเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มีคุณภาพดีเยี่ยม และราคายุติธรรม.