วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

VISION AND MISSION

 

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
VISION AND MISSION


วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
VISION AND MISSION

บริษัท บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด กลุ่มธุรกิจที่ ครอบคลุมการประกอบธุรกิจสายสุขภาพสัตว์ครบวงจร ตั้งแต่การผลิต นำเข้าไปจนถึงการจำหน่าย วัตถุดิบ อาหาร และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ จากทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อมุ่งหวังนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ครอบคลุมสุขภาพสัตว์ทุกประเภทด้วยนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย ภายใต้มาตรฐานสากลด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการใช้สินค้าที่มีคุณภาพดีได้ในราคาที่ยุติธรรม ตลอดระยะเวลา 25 ปี เราได้ดำเนินธุรกิจอย่างมี ธรรมาภิบาลเสมอมา เพื่อมุ่งหวังให้กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจเลี้ยงสัตว์ ทั้งกลุ่มปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง ได้มีทางเลือกในการเข้าถึงสินค้าและบริการคุณภาพมาตรฐานระดับสากลได้มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้สัตว์และผู้ประกอบธุรกิจมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเศรษฐกิจและธุรกิจการเกษตรที่เป็นพื้นฐานของประเทศให้มีความยั่งยืนและแข่งขันได้

บริษัท บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด กลุ่มธุรกิจที่ครอบคลุมการประกอบธุรกิจสายสุขภาพสัตว์ครบวงจร ตั้งแต่การผลิต นำเข้าไปจนถึงการจำหน่าย วัตถุดิบ อาหาร และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ จากทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อมุ่งหวังนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ครอบคลุมสุขภาพสัตว์ทุกประเภท ด้วยนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย ภายใต้มาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการใช้สินค้าที่มีคุณภาพดีได้ ในราคา ที่ยุติธรรม 

บริษัท บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด กลุ่มธุรกิจที่ครอบคลุมการประกอบธุรกิจสายสุขภาพสัตว์ครบวงจร ตั้งแต่การผลิต นำเข้า
ไปจนถึงการจำหน่าย วัตถุดิบ อาหาร และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ จากทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อมุ่งหวังนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ครอบคลุมสุขภาพสัตว์ทุกประเภท ด้วยนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย ภายใต้มาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการใช้สินค้าที่มีคุณภาพดีได้ในราคาที่ยุติธรรม

 

   
ตลอดระยะเวลา 25 ปี เราได้ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เสมอมา เพื่อมุ่งหวังให้กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจเลี้ยงสัตว์ ทั้งกลุ่มปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง ได้มีทางเลือกในการเข้าถึงสินค้าและบริการคุณภาพมาตรฐานระดับสากลได้มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้สัตว์และผู้ประกอบธุรกิจมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเศรษฐกิจและธุรกิจการเกษตรที่เป็นพื้นฐานของประเทศให้มีความยั่งยืนและแข่งขันได้ เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในด้านคุณภาพและความพึงพอใจระดับสูงสุด

ตลอดระยะเวลา 25 ปี เราได้ดำเนินธุรกิจอย่างมี
ธรรมาภิบาลเสมอมา เพื่อมุ่งหวังให้กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจเลี้ยงสัตว์ ทั้งกลุ่มปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยงได้มีทางเลือกในการเข้าถึงสินค้าและบริการคุณภาพมาตรฐานระดับสากลได้มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้สัตว์ และผู้ประกอบธุรกิจมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจน
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมเศรษฐกิจและธุรกิจการเกษตรที่เป็นพื้นฐานของประเทศให้มีความยั่งยืนและแข่งขันได้ เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในด้านคุณภาพและความพึงพอใจระดับสูงสุด

 

เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบสนอง
ความต้องการผู้บริโภคในด้านคุณภาพและความพึงพอใจระดับสูงสุด โดยมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนา ควบคุมและประกันคุณภาพสินค้า ตลอดจนระบบโลจิสติกที่ครอบคลุมจากโรงงานผลิตจนถึงมือลูกค้า รวมไปถึงมีการร่วมพัฒนาในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องกับทั้งหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมความต้องการของตลาดและคงไว้ซึ่งคุณภาพที่แข่งขันได้ในระดับสากล พร้อมกับพัฒนากลยุทธ์รวมทั้งปรัชญาในการทำงาน เพื่อการประสานงานกับหุ้นส่วนธุรกิจ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ เพราะเรายังคงยึดมั่นว่า การมอบสินค้าและบริการที่สมบูรณ์แบบแก่ลูกค้า คือเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของเรา

 โดยมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนา ควบคุมและประกันคุณภาพสินค้า ตลอดจนระบบโลจิสติกที่ครอบคลุมจากโรงงานผลิตจนถึงมือลูกค้า รวมไปถึงมีการร่วมพัฒนาในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องกับทั้งหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมความต้องการของตลาดและคงไว้ซึ่งคุณภาพที่แข่งขันได้ในระดับสากล พร้อมกับพัฒนากลยุทธ์รวมทั้งปรัชญาในการทำงาน เพื่อการประสานงานกับหุ้นส่วนธุรกิจ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ เพราะเรายังคงยึดมั่นว่า การมอบสินค้าและบริการที่สมบูรณ์แบบแก่ลูกค้า คือเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของเรา

 

 โดยมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนา ควบคุมและประกันคุณภาพสินค้า ตลอดจนระบบโลจิสติกที่ครอบคลุมจากโรงงานผลิตจนถึงมือลูกค้า รวมไปถึงมีการร่วมพัฒนาในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง
กับทั้งหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์
ให้ครอบคลุมความต้องการของตลาดและคงไว้ซึ่งคุณภาพ
ที่แข่งขันได้ในระดับสากล พร้อมกับพัฒนากลยุทธ์รวมทั้งปรัชญาในการทำงาน เพื่อการประสานงานกับหุ้นส่วนธุรกิจ และ
ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ เพราะเรายังคงยึดมั่นว่า
 การมอบสินค้าและบริการที่สมบูรณ์แบบแก่ลูกค้า
คือเป้าหมาย ในการดำเนินธุรกิจของเรา 

โดยมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนา ควบคุมและประกันคุณภาพสินค้า ตลอดจนระบบโลจิสติกที่ครอบคลุมจากโรงงานผลิตจนถึงมือลูกค้า รวมไปถึงมีการร่วมพัฒนาในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องกับทั้งหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมความต้องการของตลาดและคงไว้ซึ่งคุณภาพที่แข่งขันได้ในระดับสากล พร้อมกับพัฒนากลยุทธ์รวมทั้งปรัชญาในการทำงาน เพื่อการประสานงานกับหุ้นส่วนธุรกิจ และ ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ เพราะเรายังคงยึดมั่นว่า การมอบสินค้าและบริการที่สมบูรณ์แบบแก่ลูกค้า คือเป้าหมาย
ในการดำเนินธุรกิจของเรา

 

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อดูแลสุขภาพสัตว์ครบวงจร และมุ่งสู่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์ 

1

คิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

 

2

พัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน

3

เสริมสร้างให้เกิดความสร้างสรรค์ในการทำงาน (Work Smart) เพื่อให้องค์กรสํามํารถปรับตัวและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยน
แปลงได้อย่างรวดเร็ว

4

องค์กรที่ทันสมัย มีธรรมําภิบําลและมีควํามรับผิดชอบต่อสังคม

 

 

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อดูแลสุขภาพสัตว์ครบวงจร และมุ่งสู่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่ยั่งยืน 

พันธกิจ

1. คิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. พัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน
3. เสริมสร้างให้เกิดความสร้างสรรค์ในการทำงาน (Work smart)เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
4. องค์กรที่ทันสมัย มีธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อดูแลสุขภาพสัตว์ครบวงจร และมุ่งสู่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่ยั่งยืน 

พันธกิจ

1. คิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. พัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน
3. เสริมสร้างให้เกิดความสร้างสรรค์ในการทำงาน (Work smart)เพื่อให้องค์กร
สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
4. องค์กรที่ทันสมัย มีธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม