แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคล

(Privacy Notice)

 

 

แบบแจ้งเกี่ยวกับ

ข้อมูลส่วนบุคคล

(Privacy Notice)

 

แบบแจ้งเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล

(Privacy Notice)

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
(Privacy Notice)

เอกสารเผยแพร่

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สิทธิ์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการขอใช้สิทธิดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของตนซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัท บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด และกลุ่มบริษัท ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยการกรอกรายละเอียดในแบบคำร้องนี้ และยื่นคำขอนี้ด้วยตนเองแก่ บริษัทฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Mail) dpo@biccorporation.co.th

แบบคำร้องขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

เอกสารเผยเเพร่

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการขอใช้สิทธิ์ดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของตนซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัท บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด และกลุ่มบริษัท ในฐานะ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิ
ดังกล่าวได้โดยการกรอกรายละเอียดในแบบคำร้องนี้
และยื่นคำขอนี้ด้วยตนเองแก่ บริษัทฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) dpo@biccorporation.co.th
 

เอกสารเผยเเพร่

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สิทธิ์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการขอใช้สิทธิดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของตนซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัท บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด และกลุ่มบริษัท ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยการกรอกรายละเอียดในแบบคำร้องนี้ และยื่นคำขอนี้ด้วยตนเองแก่ บริษัทฯ ทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) dpo@biccorporation.co.th