แจ้งเรื่องร้องเรียน

Complaint

 

แจ้งเรื่องร้องเรียน
Complain

 

 

แจ้งเรื่องร้องเรียน
Complain


แจ้งเรื่องร้องเรียน

 

ช่องทางการร้องเรียน

บริษัทกำหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสได้หลากหลายช่องทาง ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือการไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบาย จรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนการคอร์รัปชั่น/ทุจริต หรือการกระทำผิดต่อคู่ค้าโดยบริษัท โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลที่รายงานผ่านระบบเป็นความลับและดำเนินการอย่างรัดกุม

ถ้าท่านมีไฟล์เอกสารแนบ กรุณาฝากไฟล์ของท่านไว้ที่ https://drive.google.com จากนั้นให้ทำการแชร์ url ที่ช่อง Google Drive

ร้องเรียน ใหม่

 


ช่องทางการร้องเรียน

บริษัทกำหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสได้หลากหลายช่องทาง ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือการไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบาย จรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนการคอร์รัปชั่น/ทุจริต หรือการกระทำผิดต่อคู่ค้าโดยบริษัท โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลที่รายงานผ่านระบบเป็นความลับและดำเนินการอย่างรัดกุม

ถ้าท่านมีไฟล์เอกสารแนบ กรุณาฝากไฟล์ของท่านไว้ที่ https://drive.google.com จากนั้นให้ทำการแชร์ url ที่ช่อง Google Drive

ร้องเรียน ใหม่