ผลิตภัณฑ์ โพรไบโอติก ซินไบโอติก

 

   

ผลิตภัณฑ์ โพรไบโอติก-ซินไบโอติก

Probiotic and synbiotic products

  

ผลิตภัณฑ์ โพรไบโอติก-ซินไบโอติก

Probiotic and synbiotic products

      

     เพื่อเพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพสัตว์ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น จึงได้มีการวิจัยและพัฒนากลุ่มสินค้าชีวภาพ โดยคัดแยกสายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มโพรไบโอติกซึ่งเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิต และพัฒนาสูตรซินไบโอติกที่เป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกันของเชื้อจุลินทรีย์และกลุ่มสารอาหารที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เพื่อมุ่งหวังช่วยสร้างเสริมสุขภาพ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสัตว์ นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและปริมาณผลผลิตให้กับผู้เลี้ยง ปลอดสารเคมีตกค้างในร่างกายสัตว์ และสิ่งแวดล้อม 


ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกและซินไบโอติก

      

     
     เพื่อเพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพสัตว์ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น จึงได้มีการวิจัยและพัฒนากลุ่มสินค้าชีวภาพ โดยคัดแยกสายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มโพรไบโอติกซึ่งเป็นเชื้อจุลินทรีย์
ที่มีชีวิต และพัฒนาสูตรซินไบโอติกที่เป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกันของเชื้อจุลินทรีย์และกลุ่มสารอาหารที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เพื่อมุ่งหวังช่วยสร้างเสริมสุขภาพ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับสัตว์ นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและปริมาณผลผลิตให้กับผู้เลี้ยง ปลอดสารเคมีตกค้างในร่างกายสัตว์ และสิ่งแวดล้อม 

 

     
     เพื่อเพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพสัตว์ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น
จึงได้ มีการวิจัยและพัฒนากลุ่มสินค้าชีวภาพ โดยคัดแยกสายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มโพรไบโอติกซึ่งเป็นเชื้อจุลินทรีย์ ที่มีชีวิต และพัฒนาสูตรซินไบโอติกที่เป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกันของเชื้อจุลินทรีย์และกลุ่มสารอาหารที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เพื่อมุ่งหวังช่วยสร้างเสริมสุขภาพ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสัตว์ นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและปริมาณผลผลิตให้กับผู้เลี้ยง ปลอดสารเคมีตกค้างในร่างกายสัตว์ และสิ่งแวดล้อม 

  

 

 

     เราดำเนินการผลิตภายใต้มาตรฐาน FAMI-QS GHPs HACCP มาตรฐานการจัดการ ISO 9001 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายโรงงานสีเขียวและระบบมาตรฐาน ISO14001 ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาของบริษัทฯ ที่สามารถควบคุมความคงที่ของสายพันธุ์และปริมาณเชื้อโพรไบโอติกในผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการใช้เชื้อจุลินทรีย์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพสูงและสัตว์นำไปใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมัก ภายใต้ชื่อการค้า “HISOY”. 

 

เพื่อเพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพสัตว์ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น จึงได้มีการวิจัยและพัฒนากลุ่มสินค้าชีวภาพ โดยคัดแยกสายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มโพรไบโอติกซึ่งเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิต และพัฒนาสูตรซินไบโอติกที่เป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกันของเชื้อจุลินทรีย์และกลุ่มสารอาหารที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เพื่อมุ่งหวังช่วยสร้างเสริมสุขภาพ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสัตว์ นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและปริมาณผลผลิตให้กับผู้เลี้ยง ปลอดสารเคมีตกค้างในร่างกายสัตว์ และสิ่งแวดล้อม

     เราดำเนินการผลิตภายใต้มาตรฐาน FAMI-QS GHPs HACCP มาตรฐานการจัดการ ISO 9001 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายโรงงานสีเขียวและระบบมาตรฐาน ISO14001 ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาของบริษัทฯ ที่สามารถควบคุมความคงที่ของสายพันธุ์และปริมาณเชื้อโพรไบโอติกในผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการใช้เชื้อจุลินทรีย์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพสูงและสัตว์นำไปใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมัก ภายใต้ชื่อการค้า “HISOY”.

 

เราดำเนินการผลิตภายใต้มาตรฐาน FAMI-QS GHPs HACCP มาตรฐานการจัดการ ISO 9001 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายโรงงานสีเขียวและระบบมาตรฐาน ISO14001 ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาของบริษัทฯ ที่สามารถควบคุมความคงที่ของสายพันธุ์และปริมาณเชื้อโพรไบโอติกในผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการใช้เชื้อจุลินทรีย์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพสูงและสัตว์นำไปใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมัก ภายใต้ชื่อการค้า “HISOY”.