การวิจัยและพัฒนา

Research and development

 

การวิจัยและพัฒนา
Research and development

 


การวิจัยและพัฒนา

Research and development

 

การวิจัยและพัฒนา
Research and development

การวิจัยและพัฒนา

     หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น ให้ความสำคัญกับการคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในระดับสูงที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่หลากหลายสำหรับส่งเสริมสุขภาพสัตว์และมนุษย์ มากกว่า 100 รายการผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมสินค้าทั้ง 8 กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท     บริษัทมีห้องปฏิบัติการมาตรฐาน เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมด้วยบุคลากร ทีมเภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ พัฒนาสูตรและกระบวนการผลิต ตลอดจนดำเนินการทดสอบเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยส่งถึงมือลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงที่สุด กระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็นไปตามมาตรฐานการบริหารจัดการ ระดับสากล ISO 9001  รวมไปถึงการตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนโดยดำเนินการภายใต้มาตรฐาน ISO1400
     บริษัท บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาสารสกัดธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานและนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ โดยลงนามความร่วมมือในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ได้มีมาตรฐานและพิสูจน์ได้จริงตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค

การวิจัยและพัฒนา

     หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น ให้ความสำคัญกับการคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในระดับสูงที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่หลากหลายสำหรับส่งเสริมสุขภาพสัตว์และมนุษย์ มากกว่า 100 รายการผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมสินค้าทั้ง 8 กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท     บริษัทมีห้องปฏิบัติการมาตรฐาน เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมด้วยบุคลากร ทีมเภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ พัฒนาสูตรและกระบวนการผลิต ตลอดจนดำเนินการทดสอบเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยส่งถึงมือลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงที่สุด กระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็นไปตามมาตรฐานการบริหารจัดการ ระดับสากล ISO 9001  รวมไปถึงการตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนโดยดำเนินการภายใต้มาตรฐาน ISO1400

     บริษัท บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาสารสกัดธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานและนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ โดยลงนามความร่วมมือในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ได้มีมาตรฐานและพิสูจน์ได้จริงตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค

 

การวิจัยและพัฒนา

     หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น ให้ความสำคัญกับการคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในระดับสูงที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่หลากหลายสำหรับส่งเสริมสุขภาพสัตว์และมนุษย์ มากกว่า 100 รายการผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมสินค้าทั้ง 8 กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท

การวิจัยและพัฒนา

     หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น ให้ความสำคัญกับการคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในระดับสูงที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่หลากหลายสำหรับส่งเสริมสุขภาพสัตว์และมนุษย์ มากกว่า 100 รายการผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมสินค้าทั้ง 8 กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท

 

 

 

     
     
     บริษัทมีห้องปฏิบัติการมาตรฐาน เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมด้วยบุคลากร ทีมเภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ พัฒนาสูตรและกระบวนการผลิต ตลอดจนดำเนินการทดสอบเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยส่งถึงมือลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงที่สุด กระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็นไปตามมาตรฐานการบริหารจัดการ ระดับสากล ISO 9001  รวมไปถึงการตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนโดยดำเนินการภายใต้มาตรฐาน ISO14001

     บริษัท บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาสารสกัดธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานและนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ โดยลงนามความร่วมมือในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ได้มีมาตรฐานและพิสูจน์ได้จริงตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค