การพัฒนา อย่างยั่งยืนy

SUSTAINABILITY

 

การพัฒนา อย่างยั่งยืน

SUSTAINABILITY

25

ปี แห่งความภาคภูมิใจ


กลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท บิ๊ค คอร์ปอเรชั่
จำกัด เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าคุณภาพ
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนในธุรกิจสุขภาพสัตว์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เราจึงมุ่งมั่นคัดเลือก ผลิต และจัดส่งสินค้าคุณภาพให้ลูกค้าโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ได้รับสินค้าที่ดี ในราคาที่ยุติธรรมส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางสุขภาพต่อ พนักงาน ชุมชน สังคม พร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

25

ปี แห่งความภาคภูมิใจ


กลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนในธุรกิจสุขภาพสัตว์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เราจึงมุ่งมั่นคัดเลือก ผลิต และจัดส่งสินค้าคุณภาพให้ลูกค้าโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ได้รับสินค้าที่ดี
ในราคาที่ยุติธรรม
ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางสุขภาพต่อ พนักงาน ชุมชน สังคม พร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนในธุรกิจสุขภาพสัตว์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เราจึงมุ่งมั่นคัดเลือกผลิต และจัดส่งสินค้าคุณภาพให้ลูกค้าโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ได้รับสินค้าที่ดี ในราคาที่ยุติธรรมส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางสุขภาพต่อ พนักงาน ชุมชน สังคม พร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

25

ปี แห่งความภาคภูมิใจ


กลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนในธุรกิจสุขภาพสัตว์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เราจึงมุ่งมั่นคัดเลือก ผลิต และจัดส่งสินค้าคุณภาพให้ลูกค้าโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ได้รับสินค้าที่ดี ในราคาที่ยุติธรรมส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางสุขภาพต่อ พนักงาน ชุมชน สังคม พร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืนด้านเศรษกิจ

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงส่งเสริมให้พนักงาน เป็นคนดี ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน การมุ่งมั่นปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ด้วยการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ช่วยส่งเสริมการสร้างค่านิยมและวัฒธรรมที่ดีในองค์กร ทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่น สร้างโอกาสทางธุรกิจ และยังช่วยลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎหมาย

 

ความยั่งยืนด้านเศรษกิจ

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงส่งเสริมให้พนักงาน เป็นคนดี ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน การมุ่งมั่นปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ด้วยการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ช่วยส่งเสริมการสร้างค่านิยมและวัฒธรรมที่ดีในองค์กร ทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่น สร้างโอกาสทางธุรกิจ และยังช่วยลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎหมาย

 

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

เราเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดที่ใช้ในการกํากับดูแล การควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงการให้บริการ และการเพิ่มผลผลิตให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดขึ้น บริษัทจึงได้ กําหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSSHE) ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกําหนด และมาตรฐานสากลต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

 

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

เราเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดที่ใช้ในการกํากับดูแล การควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงการให้บริการ และการเพิ่มผลผลิตให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดขึ้น บริษัทจึงได้ กําหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSSHE) ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกําหนด และมาตรฐานสากลต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

 

ความยั่งยืนด้านสังคม

เรามุ่งมั่นและตั้งใจทำเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับชุมชน สังคม รวมถึงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดการสร้างการยอมรับต่อการดำเนินงานของกิจการ (License to operate) และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อรักษาสมดุลในการดำเนินธุรกิจ ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้มีการดำเนินตามกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้

1. สร้างความผูกพันกับชุมชนโดยรอบสถานปฏิบัติการผ่านการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วมเพื่อความ อยู่ดี มีสุข
2. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน สังคม และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมบนพื้นฐานของ 3 องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมสังคมผู้สูงอายุ และการสร้างวิถีชีวิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ เช่น ชุมชน หน่วยราชการ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน

ความยั่งยืนด้านสังคม

เรามุ่งมั่นและตั้งใจทำเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับชุมชน สังคม รวมถึงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดการสร้างการยอมรับต่อการดำเนินงานของกิจการ (License to operate) และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อรักษาสมดุลในการดำเนินธุรกิจ ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้มีการดำเนินตามกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้

1. สร้างความผูกพันกับชุมชนโดยรอบสถานปฏิบัติการผ่านการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วมเพื่อความ อยู่ดี มีสุข
2. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน สังคม และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมบนพื้นฐานของ 3 องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมสังคมผู้สูงอายุ และการสร้างวิถีชีวิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ เช่น ชุมชน หน่วยราชการ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน

ความยั่งยืนด้านเศรษกิจ

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงส่งเสริมให้พนักงาน เป็นคนดี ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน การมุ่งมั่นปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ด้วยการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ช่วยส่งเสริมการสร้างค่านิยมและวัฒธรรมที่ดีในองค์กร ทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่น สร้างโอกาสทางธุรกิจ และยังช่วยลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎหมาย

 

 

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงส่งเสริมให้พนักงาน เป็นคนดี ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน การมุ่งมั่นปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ด้วยการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ช่วยส่งเสริมการสร้างค่านิยมและวัฒธรรมที่ดีในองค์กร ทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่น
สร้างโอกาสทางธุรกิจ และยังช่วยลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎหมาย

 

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

เราเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดที่ใช้ในการกํากับดูแล การควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงการ
ให้บริการ และการเพิ่มผลผลิตให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดขึ้น บริษัทจึงได้กําหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSSHE) ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกําหนด และมาตรฐานสากลต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ ความมั่นคง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

เราเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดที่ใช้ในการกํากับดูแล การควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงการให้บริการ และการเพิ่มผลผลิตให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดขึ้น บริษัทจึงได้กําหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSSHE) ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกําหนด และมาตรฐานสากลต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ ความมั่นคงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืนด้านสังคม

 

เรามุ่งมั่นและตั้งใจทำเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับชุมชน สังคม รวมถึงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดการสร้างการยอมรับต่อการดำเนินงานของกิจการ (License to operate) และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อรักษาสมดุลในการดำเนินธุรกิจ ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้มีการดำเนินตามกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้

1. สร้างความผูกพันกับชุมชนโดยรอบสถานปฏิบัติการผ่านการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วมเพื่อความ อยู่ดี มีสุข
2. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน สังคม และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมบนพื้นฐานของ 3 องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมสังคมผู้สูงอายุ และการสร้างวิถีชีวิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ เช่น ชุมชน หน่วยราชการ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน

 

เรามุ่งมั่นและตั้งใจทำเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับชุมชน สังคม รวมถึงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตามแนวคิดการสร้างการยอมรับต่อการดำเนินงานของกิจการ (License to operate) และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อรักษาสมดุลในการดำเนินธุรกิจ ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดำเนินธุรกิจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้มีการดำเนินตามกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้

1. สร้างความผูกพันกับชุมชนโดยรอบสถานปฏิบัติการผ่านการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วม
   เพื่อความ อยู่ดี มีสุข
2. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน สังคม และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมบนพื้นฐานของ 3 องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริม.       สังคมผู้สูงอายุ และการสร้างวิถีชีวิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ เช่น ชุมชน หน่วยราชการ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน