มาตรฐานการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

 

มาตรฐานการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพ
Production standard

 

 

มาตรฐานการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

Production and Quality control standard

 

มาตรฐานการผลิตและการควบคุมคุณภาพ
Production and Quality control standard

 

มาตรฐานการผลิตและการควบคุมคุณภาพ


     กลุ่มบริษัทในเครือของบริษัท บิ๊ค คอร์ปอเรชัน จำกัด มุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน พร้อมด้วยการดำเนินกิจการด้วยมาตรฐานระดับสากลในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริษัทมีการจัดการวัตถุดิบ และสินค้าคงคลังภายใต้ระบบ SAP ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ที่ช่วยให้การบริหารทรัพยากร การจัดการข้อมูลทางบัญชี การวางแผนการผลิตภายในองค์กร และควบคุมต้นทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่ช่วยจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตให้เกิดการตรวจสอบกลับได้จนถึงข้อมูลวัตถุดิบต้นน้ำได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

เภสัชภัณฑ์สำหรับสัตว์

     บิ๊ค คอร์ปอเรชัน ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์สำหรับสัตว์โดยได้รับการรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตยาแผนปัจจุบันตามมาตรฐานระดับสากล GMP PIC/S สำหรับยากลุ่มเพนิซิลลิน เซฟาโลสปอริน และกลุ่มที่ไม่ใช่เพนิซิลลิน ครอบคลุม 5 หมวดผลิตภัณฑ์ ได้แก่

      (1) ยาปราศจากเชื้อ
      (2) ยาผง
      (3) สารผสมล่วงหน้าสำหรับสัตว์
      4) ยาน้ำสำหรับใช้ภายนอก
      (5) ยาน้ำสำหรับใช้ภายใน
      (6) ยากึ่งแข็งกึ่งเหลว และ
      (7) ยาเม็ด

     มาตรฐานการผลิตที่ดี ครอบคลุมไปถึงมาตรฐานในการควบคุมและประกันคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการรับวัตถุดิบ การจัดเก็บ การควบคุมกระบวนการผลิต สิ่งแวดล้อมและระบบสนับสนุนในกระบวนการผลิตทั้งระบบน้ำ อากาศ และกำจัดของเสีย รวมไปถึงการจัดการด้านการขนส่งสินค้าสำเร็จรูปจนถึงมือผู้บริโภค

     การวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการครอบคลุมการทดสอบทางเคมี และจุลชีววิทยา เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์วัตถุดิบ จะมีการดำเนินการตรวจสอบเอกลักษณ์วัตถุดิบ 100% เป็นไปตามมาตรฐาน GMP PIC/S ด้วยเทคนิค Infared spectroscopy (FTIR) บรรจุภัณฑ์ สินค้าระหว่างกระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรูปห้องปฏิบัติการสำหรับผลิตภัณฑ์ยาในเครือ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ในด้านการทดสอบยาจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุขจึงมั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ของเราจะได้รับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพโดยวิธีการและห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล

     ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ทันสมัย มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งด้านสังคมสวัสดิภาพของพนักงาน และสิ่งแวดล้อม เราได้เดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO45001 และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 อุตสาหกรรมสีเขียว

สารเสริมสำหรับสัตว์

     ระบบการผลิตและการจัดการสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มสารเสริม สารผสมล่วงหน้า และโพรไบโอติกสำหรับสัตว์ เป็นไปตามมาตรฐาน FAMI-QS GHPs HACCP มาตรฐานการจัดการ ISO9001 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายโรงงานสีเขียวและระบบมาตรฐาน ISO14001 มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีความแม่นยำสูง ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ จากกรมส่งเสริมการส่งออก ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้ง ชนิดผงผสมอาหาร ชนิดผงผสมน้ำ ชนิดน้ำ และชนิดเม็ด

     บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสารเสริมกลุ่มแร่ธาตุและโลหะหนัก โดยเครื่อง Microwave Plasma Atomic Emission Spectroscopy (MP-AES) ที่มีความแม่นยำมากขึ้นในการหาค่าปริมาณสารในระดับต่ำได้มาใช้ในอุสาหกรรมการผลิตสารเสริมสำหรับสัตว์ รวมไปถึงการใช้เครื่อง Ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) สำหรับสารเสริมกลุ่มวิตามิน ทำให้สินค้ากลุ่มสารผสมล่วงหน้าสำหรับสัตว์ ของ บิ๊ค เคมิคอล สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้สม่ำเสมอในทุกรุ่นการผลิต

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน


      สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ กำจัดแมลง และสัตว์รบกวน ทุกรูปแบบผลิตภัณฑ์ผลิตภายใต้ระบบมาตรฐาน GHPs และระบบ การจัดการ ISO9001 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายโรงงานสีเขียวและระบบมาตรฐาน ISO14001 ผ่านการทดสอบเชิงคุณภาพ ปริมาณและประสิทธิภาพตามมาตรฐานทดสอบที่เป็นสากลโดยห้องปฏิบัติการทั้งภายในและห้องปฏิบัติการกลางมาตรฐาน ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีความแม่นยำสูง ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark) จากกรมส่งเสริมการส่งออก

อาหารปศุสัตว์และสัตว์น้ำ

     ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารปศุสัตว์มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยดำเนินการผลิตด้วยระบบ Post Grinding ที่ทำให้บริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมขนาดและความเข้ากันได้ของอาหารได้อย่างสม่ำเสมอรวมถึงอุปกรณ์ เครื่องจักร และเทคโนโลยีการผลิตที่นำเข้าจากต่างประเทศ คำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายโรงงานสีเขียว ISO14001 และได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน GMP/HACCP จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยระบบการจัดการมาตรฐาน ISO9001 โดยดำเนินการคัดเลือก และควบคุมวัตถุดิบให้มีคุณภาพสูงตั้งแต่ต้นน้ำ ผลิตตามวิธีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน ควบคุมความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อคุณภาพ และความปลอดภัยผลิตภัณฑ์และทำการทดสอบสินค้าทุกรุ่นการผลิตก่อนส่งถึงมือลูกค้า

     การจัดการคุณภาพของการผลิตอาหารปศุสัตว์จำเป็นจะต้องมีการจัดการโภชนะที่ดีและเหมาะสมกับชนิด สายพันธุ์ ช่วงอายุ และสภาวะร่างกายของสัตว์แล้ว การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพและส่งเสริมให้สัตว์ได้ใช้ประโยชน์จากสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงเราจึงคัดเลือกและควบคุมวัตถุดิบต้นน้ำจากแหล่งที่มีคุณภาพทั่วโลก ตรวจวัดคุณภาพ ค่าโภชนะ และการปนเปื้อนทั้งทางกายภาพเคมี และชีวภาพ ตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต สินค้าระหว่างกระบวนการผลิต และอาหารสำเร็จรูปดำเนินการผลิตตามวิธีการผลิตที่ดีตามมาตรฐาน GMP/HACCP วิเคราะห์จุดเสี่ยง และดำเนินการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมไปถึงการจัดการระบบสนับสนุน เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพสูงสุด เช่นน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตจะถูกจัดการด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิสก่อนนำมาใช้ในการผลิตร่วมด้วยการจัดการสภาพแวดล้อมของกระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและผลิตภัณฑ์

อาหารสัตว์เลี้ยง


     จากประสบการณ์ในการดำเนินการผลิตตามมาตรฐาน GMP HACCP ด้านอาหารปศุสัตว์อย่างยาวนาน เราจึงต่อยอดหลักการคุณภาพมาสู่การผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง ร่วมกับการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพสูงจากทั่วมุมโลกโดยคงไว้ซึ่งคุณค่าทางโภชนะที่เหมาะสมกับสายพันธุ์ของสัตว์เลี้ยง พัฒนาขั้นตอนผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีความหลากหลายแปลกใหม่ รสชาติดี และมีความปลอดภัยสูงสำหรับสัตว์เลี้ยง ภายใต้มาตรฐานการควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับสูงสุด และยังคงให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

วัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์


     วัตถุดิบอาหารสัตว์จากบริษัทในเครือ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น นอกจากจะมีการวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงให้วัตถุดิบธรรมชาติมีคุณประโยชน์ โภชนะ และคุณสมบัติเหมาะสมมากยิ่งขึ้นในการนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ กระบวนการผลิตยังได้รับการจัดการและควบคุมให้มีมาตรฐานเป็นไปตามหลัก GMP HACCP และการจัดการตามระบบ ISO9001 มีการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิต ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพระดับสูงสุด ปราศจากการปนเปื้อนและปลอมปน

เวชสำอางและโภชนเภสัช


     บริษัทในเครือ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น มีหน่วยงานวิจัยและดำเนินการผลิตสารสกัดจากธรรมชาติที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยระดับประเทศโดยดำเนินการควบคุมตั้งแต่การเพาะเลี้ยง เก็บเกี่ยว ไปจนถึงดำเนินการสกัดและควบคุมปริมาณสารสำคัญให้คงไว้ซึ่งสารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาสินค้ากลุ่มเวชสำอางและโภชนะเภสัช สำหรับการดำเนินการผลิตสินค้ากลุ่มเวชสำอางดำเนินการผลิตโดยมาตรฐานสูงสุดสำหรับการดำเนินการผลิตเครื่องสำอางตามมาตรฐาน GMP ASEAN และ ISO22716 ครอบคลุมมาตรฐานการจัดการด้านการควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบ การดำเนินการผลิตการควบคุมสภาวะแวดล้อมให้มีความเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในทุกรูปแบบ ตลอดจนผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปภายใต้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001

มาตรฐานการผลิตและการควบคุมคุณภาพ


     กลุ่มบริษัทในเครือของบริษัท บิ๊ค คอร์ปอเรชัน จำกัด มุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน พร้อมด้วยการดำเนินกิจการด้วยมาตรฐานระดับสากลในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริษัทมีการจัดการวัตถุดิบ และสินค้าคงคลังภายใต้ระบบ SAP ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ที่ช่วยให้การบริหารทรัพยากร การจัดการข้อมูลทางบัญชี การวางแผนการผลิตภายในองค์กร และควบคุมต้นทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่ช่วยจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตให้เกิดการตรวจสอบกลับได้จนถึงข้อมูลวัตถุดิบต้นน้ำได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

เภสัชภัณฑ์สำหรับสัตว์

     บิ๊ค คอร์ปอเรชัน ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์สำหรับสัตว์โดยได้รับการรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตยาแผนปัจจุบันตามมาตรฐานระดับสากล GMP PIC/S สำหรับยากลุ่มเพนิซิลลิน เซฟาโลสปอริน และกลุ่มที่ไม่ใช่เพนิซิลลิน ครอบคลุม 5 หมวดผลิตภัณฑ์ ได้แก่

      (1) ยาปราศจากเชื้อ
      (2) ยาผง
      (3) สารผสมล่วงหน้าสำหรับสัตว์
      4) ยาน้ำสำหรับใช้ภายนอก
      (5) ยาน้ำสำหรับใช้ภายใน
      (6) ยากึ่งแข็งกึ่งเหลว และ
      (7) ยาเม็ด

     มาตรฐานการผลิตที่ดี ครอบคลุมไปถึงมาตรฐานในการควบคุมและประกันคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการรับวัตถุดิบ การจัดเก็บ การควบคุมกระบวนการผลิต สิ่งแวดล้อมและระบบสนับสนุนในกระบวนการผลิตทั้งระบบน้ำ อากาศ และกำจัดของเสีย รวมไปถึงการจัดการด้านการขนส่งสินค้าสำเร็จรูปจนถึงมือผู้บริโภค

     การวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการครอบคลุมการทดสอบทางเคมี และจุลชีววิทยา เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์วัตถุดิบ จะมีการดำเนินการตรวจสอบเอกลักษณ์วัตถุดิบ 100% เป็นไปตามมาตรฐาน GMP PIC/S ด้วยเทคนิค Infared spectroscopy (FTIR) บรรจุภัณฑ์ สินค้าระหว่างกระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรูปห้องปฏิบัติการสำหรับผลิตภัณฑ์ยาในเครือ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ในด้านการทดสอบยาจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุขจึงมั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ของเราจะได้รับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพโดยวิธีการและห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล

     ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ทันสมัย มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งด้านสังคมสวัสดิภาพของพนักงาน และสิ่งแวดล้อม เราได้เดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO45001 และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 อุตสาหกรรมสีเขียว

สารเสริมสำหรับสัตว์

     ระบบการผลิตและการจัดการสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มสารเสริม สารผสมล่วงหน้า และโพรไบโอติกสำหรับสัตว์ เป็นไปตามมาตรฐาน FAMI-QS GHPs HACCP มาตรฐานการจัดการ ISO9001 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายโรงงานสีเขียวและระบบมาตรฐาน ISO14001 มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีความแม่นยำสูง ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ จากกรมส่งเสริมการส่งออก ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้ง ชนิดผงผสมอาหาร ชนิดผงผสมน้ำ ชนิดน้ำ และชนิดเม็ด

     บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสารเสริมกลุ่มแร่ธาตุและโลหะหนัก โดยเครื่อง Microwave Plasma Atomic Emission Spectroscopy (MP-AES) ที่มีความแม่นยำมากขึ้นในการหาค่าปริมาณสารในระดับต่ำได้มาใช้ในอุสาหกรรมการผลิตสารเสริมสำหรับสัตว์ รวมไปถึงการใช้เครื่อง Ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) สำหรับสารเสริมกลุ่มวิตามิน ทำให้สินค้ากลุ่มสารผสมล่วงหน้าสำหรับสัตว์ ของ บิ๊ค เคมิคอล สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้สม่ำเสมอในทุกรุ่นการผลิต

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน


      สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ กำจัดแมลง และสัตว์รบกวน ทุกรูปแบบผลิตภัณฑ์ผลิตภายใต้ระบบมาตรฐาน GHPs และระบบ การจัดการ ISO9001 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายโรงงานสีเขียวและระบบมาตรฐาน ISO14001 ผ่านการทดสอบเชิงคุณภาพ ปริมาณและประสิทธิภาพตามมาตรฐานทดสอบที่เป็นสากลโดยห้องปฏิบัติการทั้งภายในและห้องปฏิบัติการกลางมาตรฐาน ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีความแม่นยำสูง ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark) จากกรมส่งเสริมการส่งออก

อาหารปศุสัตว์และสัตว์น้ำ

     ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารปศุสัตว์มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยดำเนินการผลิตด้วยระบบ Post Grinding ที่ทำให้บริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมขนาดและความเข้ากันได้ของอาหารได้อย่างสม่ำเสมอรวมถึงอุปกรณ์ เครื่องจักร และเทคโนโลยีการผลิตที่นำเข้าจากต่างประเทศ คำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายโรงงานสีเขียว ISO14001 และได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน GMP/HACCP จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยระบบการจัดการมาตรฐาน ISO9001 โดยดำเนินการคัดเลือก และควบคุมวัตถุดิบให้มีคุณภาพสูงตั้งแต่ต้นน้ำ ผลิตตามวิธีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน ควบคุมความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อคุณภาพ และความปลอดภัยผลิตภัณฑ์และทำการทดสอบสินค้าทุกรุ่นการผลิตก่อนส่งถึงมือลูกค้า

     การจัดการคุณภาพของการผลิตอาหารปศุสัตว์จำเป็นจะต้องมีการจัดการโภชนะที่ดีและเหมาะสมกับชนิด สายพันธุ์ ช่วงอายุ และสภาวะร่างกายของสัตว์แล้ว การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพและส่งเสริมให้สัตว์ได้ใช้ประโยชน์จากสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงเราจึงคัดเลือกและควบคุมวัตถุดิบต้นน้ำจากแหล่งที่มีคุณภาพทั่วโลก ตรวจวัดคุณภาพ ค่าโภชนะ และการปนเปื้อนทั้งทางกายภาพเคมี และชีวภาพ ตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต สินค้าระหว่างกระบวนการผลิต และอาหารสำเร็จรูปดำเนินการผลิตตามวิธีการผลิตที่ดีตามมาตรฐาน GMP/HACCP วิเคราะห์จุดเสี่ยง และดำเนินการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมไปถึงการจัดการระบบสนับสนุน เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพสูงสุด เช่นน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตจะถูกจัดการด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิสก่อนนำมาใช้ในการผลิตร่วมด้วยการจัดการสภาพแวดล้อมของกระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและผลิตภัณฑ์

อาหารสัตว์เลี้ยง


     จากประสบการณ์ในการดำเนินการผลิตตามมาตรฐาน GMP HACCP ด้านอาหารปศุสัตว์อย่างยาวนาน เราจึงต่อยอดหลักการคุณภาพมาสู่การผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง ร่วมกับการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพสูงจากทั่วมุมโลกโดยคงไว้ซึ่งคุณค่าทางโภชนะที่เหมาะสมกับสายพันธุ์ของสัตว์เลี้ยง พัฒนาขั้นตอนผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีความหลากหลายแปลกใหม่ รสชาติดี และมีความปลอดภัยสูงสำหรับสัตว์เลี้ยง ภายใต้มาตรฐานการควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับสูงสุด และยังคงให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

วัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์


     วัตถุดิบอาหารสัตว์จากบริษัทในเครือ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น นอกจากจะมีการวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงให้วัตถุดิบธรรมชาติมีคุณประโยชน์ โภชนะ และคุณสมบัติเหมาะสมมากยิ่งขึ้นในการนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ กระบวนการผลิตยังได้รับการจัดการและควบคุมให้มีมาตรฐานเป็นไปตามหลัก GMP HACCP และการจัดการตามระบบ ISO9001 มีการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิต ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพระดับสูงสุด ปราศจากการปนเปื้อนและปลอมปน

เวชสำอางและโภชนเภสัช


     บริษัทในเครือ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น มีหน่วยงานวิจัยและดำเนินการผลิตสารสกัดจากธรรมชาติที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยระดับประเทศโดยดำเนินการควบคุมตั้งแต่การเพาะเลี้ยง เก็บเกี่ยว ไปจนถึงดำเนินการสกัดและควบคุมปริมาณสารสำคัญให้คงไว้ซึ่งสารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาสินค้ากลุ่มเวชสำอางและโภชนะเภสัช สำหรับการดำเนินการผลิตสินค้ากลุ่มเวชสำอางดำเนินการผลิตโดยมาตรฐานสูงสุดสำหรับการดำเนินการผลิตเครื่องสำอางตามมาตรฐาน GMP ASEAN และ ISO22716 ครอบคลุมมาตรฐานการจัดการด้านการควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบ การดำเนินการผลิตการควบคุมสภาวะแวดล้อมให้มีความเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในทุกรูปแบบ ตลอดจนผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปภายใต้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001
 

มาตรฐานการผลิตและการควบคุมคุณภาพ


     กลุ่มบริษัทในเครือของบริษัท บิ๊ค คอร์ปอเรชัน จำกัด มุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน พร้อมด้วยการดำเนินกิจการด้วยมาตรฐานระดับสากลในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริษัทมีการจัดการวัตถุดิบ และสินค้าคงคลังภายใต้ระบบ SAP ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ที่ช่วยให้การบริหารทรัพยากร การจัดการข้อมูลทางบัญชี การวางแผนการผลิตภายในองค์กร และควบคุมต้นทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่ช่วยจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตให้เกิดการตรวจสอบกลับได้จนถึงข้อมูลวัตถุดิบต้นน้ำได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

เภสัชภัณฑ์สำหรับสัตว์

     บิ๊ค คอร์ปอเรชัน ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์สำหรับสัตว์โดยได้รับการรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตยาแผนปัจจุบันตามมาตรฐานระดับสากล GMP PIC/S สำหรับยากลุ่มเพนิซิลลิน เซฟาโลสปอริน และกลุ่มที่ไม่ใช่เพนิซิลลิน ครอบคลุม 5 หมวดผลิตภัณฑ์ ได้แก่

      (1) ยาปราศจากเชื้อ
      (2) ยาผง
      (3) สารผสมล่วงหน้าสำหรับสัตว์
      4) ยาน้ำสำหรับใช้ภายนอก
      (5) ยาน้ำสำหรับใช้ภายใน
      (6) ยากึ่งแข็งกึ่งเหลว และ
      (7) ยาเม็ด

     มาตรฐานการผลิตที่ดี ครอบคลุมไปถึงมาตรฐานในการควบคุมและประกันคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการรับวัตถุดิบ การจัดเก็บ การควบคุมกระบวนการผลิต สิ่งแวดล้อมและระบบสนับสนุนในกระบวนการผลิตทั้งระบบน้ำ อากาศ และกำจัดของเสีย รวมไปถึงการจัดการด้านการขนส่งสินค้าสำเร็จรูปจนถึงมือผู้บริโภค

     การวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการครอบคลุมการทดสอบทางเคมี และจุลชีววิทยา เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์วัตถุดิบ จะมีการดำเนินการตรวจสอบเอกลักษณ์วัตถุดิบ 100% เป็นไปตามมาตรฐาน GMP PIC/S ด้วยเทคนิค Infared spectroscopy (FTIR) บรรจุภัณฑ์ สินค้าระหว่างกระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรูปห้องปฏิบัติการสำหรับผลิตภัณฑ์ยาในเครือ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ในด้านการทดสอบยาจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุขจึงมั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ของเราจะได้รับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพโดยวิธีการและห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล

     ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ทันสมัย มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งด้านสังคมสวัสดิภาพของพนักงาน และสิ่งแวดล้อม เราได้เดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO45001 และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 อุตสาหกรรมสีเขียว

สารเสริมสำหรับสัตว์

     ระบบการผลิตและการจัดการสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มสารเสริม สารผสมล่วงหน้า และโพรไบโอติกสำหรับสัตว์ เป็นไปตามมาตรฐาน FAMI-QS GHPs HACCP มาตรฐานการจัดการ ISO9001 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายโรงงานสีเขียวและระบบมาตรฐาน ISO14001 มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีความแม่นยำสูง ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ จากกรมส่งเสริมการส่งออก ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้ง ชนิดผงผสมอาหาร ชนิดผงผสมน้ำ ชนิดน้ำ และชนิดเม็ด

     บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสารเสริมกลุ่มแร่ธาตุและโลหะหนัก โดยเครื่อง Microwave Plasma Atomic Emission Spectroscopy (MP-AES) ที่มีความแม่นยำมากขึ้นในการหาค่าปริมาณสารในระดับต่ำได้มาใช้ในอุสาหกรรมการผลิตสารเสริมสำหรับสัตว์ รวมไปถึงการใช้เครื่อง Ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) สำหรับสารเสริมกลุ่มวิตามิน ทำให้สินค้ากลุ่มสารผสมล่วงหน้าสำหรับสัตว์ ของ บิ๊ค เคมิคอล สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้สม่ำเสมอในทุกรุ่นการผลิต

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน


      สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ กำจัดแมลง และสัตว์รบกวน ทุกรูปแบบผลิตภัณฑ์ผลิตภายใต้ระบบมาตรฐาน GHPs และระบบ การจัดการ ISO9001 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายโรงงานสีเขียวและระบบมาตรฐาน ISO14001 ผ่านการทดสอบเชิงคุณภาพ ปริมาณและประสิทธิภาพตามมาตรฐานทดสอบที่เป็นสากลโดยห้องปฏิบัติการทั้งภายในและห้องปฏิบัติการกลางมาตรฐาน ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีความแม่นยำสูง ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark) จากกรมส่งเสริมการส่งออก

อาหารปศุสัตว์และสัตว์น้ำ

     ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารปศุสัตว์มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยดำเนินการผลิตด้วยระบบ Post Grinding ที่ทำให้บริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมขนาดและความเข้ากันได้ของอาหารได้อย่างสม่ำเสมอรวมถึงอุปกรณ์ เครื่องจักร และเทคโนโลยีการผลิตที่นำเข้าจากต่างประเทศ คำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายโรงงานสีเขียว ISO14001 และได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน GMP/HACCP จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยระบบการจัดการมาตรฐาน ISO9001 โดยดำเนินการคัดเลือก และควบคุมวัตถุดิบให้มีคุณภาพสูงตั้งแต่ต้นน้ำ ผลิตตามวิธีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน ควบคุมความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อคุณภาพ และความปลอดภัยผลิตภัณฑ์และทำการทดสอบสินค้าทุกรุ่นการผลิตก่อนส่งถึงมือลูกค้า

     การจัดการคุณภาพของการผลิตอาหารปศุสัตว์จำเป็นจะต้องมีการจัดการโภชนะที่ดีและเหมาะสมกับชนิด สายพันธุ์ ช่วงอายุ และสภาวะร่างกายของสัตว์แล้ว การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพและส่งเสริมให้สัตว์ได้ใช้ประโยชน์จากสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงเราจึงคัดเลือกและควบคุมวัตถุดิบต้นน้ำจากแหล่งที่มีคุณภาพทั่วโลก ตรวจวัดคุณภาพ ค่าโภชนะ และการปนเปื้อนทั้งทางกายภาพเคมี และชีวภาพ ตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต สินค้าระหว่างกระบวนการผลิต และอาหารสำเร็จรูปดำเนินการผลิตตามวิธีการผลิตที่ดีตามมาตรฐาน GMP/HACCP วิเคราะห์จุดเสี่ยง และดำเนินการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมไปถึงการจัดการระบบสนับสนุน เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพสูงสุด เช่นน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตจะถูกจัดการด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิสก่อนนำมาใช้ในการผลิตร่วมด้วยการจัดการสภาพแวดล้อมของกระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและผลิตภัณฑ์

อาหารสัตว์เลี้ยง


     จากประสบการณ์ในการดำเนินการผลิตตามมาตรฐาน GMP HACCP ด้านอาหารปศุสัตว์อย่างยาวนาน เราจึงต่อยอดหลักการคุณภาพมาสู่การผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง ร่วมกับการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพสูงจากทั่วมุมโลกโดยคงไว้ซึ่งคุณค่าทางโภชนะที่เหมาะสมกับสายพันธุ์ของสัตว์เลี้ยง พัฒนาขั้นตอนผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีความหลากหลายแปลกใหม่ รสชาติ ดี และมีความปลอดภัยสูงสำหรับสัตว์เลี้ยง ภายใต้มาตรฐานการควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับสูงสุด และยังคงให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

วัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์


     วัตถุดิบอาหารสัตว์จากบริษัทในเครือ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น นอกจากจะมีการวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงให้วัตถุดิบธรรมชาติมีคุณประโยชน์ โภชนะ และคุณสมบัติเหมาะสมมากยิ่งขึ้นในการนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ กระบวนการผลิตยังได้รับการจัดการและควบคุมให้มีมาตรฐานเป็นไปตามหลัก GMP HACCP และการจัดการตามระบบ ISO9001 มีการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิต ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพระดับสูงสุด ปราศจากการปนเปื้อนและปลอมปน

เวชสำอางและโภชนเภสัช


     บริษัทในเครือ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น มีหน่วยงานวิจัยและดำเนินการผลิตสารสกัดจากธรรมชาติที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยระดับประเทศโดยดำเนินการควบคุมตั้งแต่การเพาะเลี้ยง เก็บเกี่ยว ไปจนถึงดำเนินการสกัดและควบคุมปริมาณสารสำคัญให้คงไว้ซึ่งสารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาสินค้ากลุ่มเวชสำอางและโภชนะเภสัช สำหรับการดำเนินการผลิตสินค้ากลุ่มเวชสำอางดำเนินการผลิตโดยมาตรฐานสูงสุดสำหรับการดำเนินการผลิตเครื่องสำอางตามมาตรฐาน GMP ASEAN และ ISO22716 ครอบคลุมมาตรฐานการจัดการด้านการควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบ การดำเนินการผลิตการควบคุมสภาวะแวดล้อมให้มีความเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในทุกรูปแบบ ตลอดจนผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปภายใต้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001