เวชสำอางและโภชนเภสัช

 

 

เวชสำอางและโภชนเภสัช

Cosmeceuticals and nutraceuticals

 

เวชสำอางโภชนเภสัช

Cosmeceuticals and nutraceuticals

      

บริษัทในเครือ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น ได้เริ่มต้นความร่วมมือในการใช้สิทธิจากผลงานวิจัย จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยเริ่มต้นขยายกลุ่มธุรกิจไปยังกลุ่มสุขภาพสำหรับมนุษย์ นำเสนอสินค้ากลุ่มเวชสำอางและโภชนเภสัชภายใต้ชื่อการค้า ดาวี่ และ แนคเซ็นส์ โดยเป็นการใช้ประโยชน์จากสารสกัดจากธรรมชาติจากงานวิจัยที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เราภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับเกษตรกรในท้องถิ่น และมีส่วนช่วยพัฒนาสารสกัดธรรมชาติของประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติชั้นนำระดับโลก


เวชสำอางและโภชนเภสัช

     

     บริษัทในเครือ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น ได้เริ่มต้นความร่วมมือในการใช้สิทธิจาก
ผลงานวิจัย จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยเริ่มต้นขยายกลุ่มธุรกิจไปยังกลุ่มสุขภาพสำหรับมนุษย์ นำเสนอสินค้ากลุ่มเวชสำอางและ
โภชนเภสัชภายใต้ชื่อการค้า ดาวี่ และ แนคเซ็นส์ โดยเป็นการใช้ประโยชน์จากสารสกัด
จากธรรมชาติจากงานวิจัยที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐ และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เราภูมิใจที่ได้ทำงาน
ร่วมกับเกษตรกรในท้องถิ่น และมีส่วนช่วยพัฒนาสารสกัดธรรมชาติ ของประเทศไทย
ให้ก้าวไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติชั้นนำระดับโลก

     
     บริษัทในเครือ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น ได้เริ่มต้นความร่วมมือในการใช้สิทธิจากผลงานวิจัย จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร โดยเริ่มต้นขยายกลุ่มธุรกิจไปยังกลุ่มสุขภาพสำหรับมนุษย์ นำเสนอสินค้ากลุ่มเวชสำอางและโภชนเภสัชภายใต้ชื่อการค้า ดาวี่ และ แนคเซ็นส์ โดยเป็นการใช้ประโยชน์จากสารสกัดจากธรรมชาติจากงานวิจัยที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เราภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับเกษตรกรในท้องถิ่น และมีส่วนช่วยพัฒนาสารสกัดธรรมชาติ ของประเทศไทย ให้ก้าวไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติชั้นนำระดับโลก

 

     เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ ของเราให้มีคุณภาพสูงสุด ภายใต้การควบคุมดูแลของทีมเภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ
ในทุกขั้นตอน ให้ความสำคัญในการพัฒนาและผลิตภัณฑ์เวชสำอางและโภชนเภสัช ที่มาจากธรรมชาติ ดำเนินการวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำ ด้วยเทคนิคและเครื่องมือที่ทันสมัย ครอบคลุมการพัฒนาสารสกัดและคัดแยกส่วนประกอบที่สำคัญจากวัตถุดิบตั้งต้น สกัด พัฒนาสูตรสินค้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยสู่ท้องตลาดได้ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพพิสูจน์ได้จริงและมีคุณภาพ ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและสากล ภายใต้มาตรฐานการผลิตและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ASEAN GMP สำหรับเครื่องสำอาง และ ISO22716

“บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด มีประสบการณ์ยาวนานในการผลิตยา เราจึงภูมิใจที่ได้ส่งมอบสุขภาพที่ดีแก่ผู้บริโภคด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสูงเช่นเดียวกับมาตรฐานการผลิตยา”

 

 

     เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ ของเราให้มีคุณภาพสูงสุด ภายใต้การควบคุมดูแลของทีมเภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ ในทุกขั้นตอน ให้ความสำคัญในการพัฒนาและผลิตภัณฑ์เวชสำอางและโภชนเภสัช ที่มาจากธรรมชาติ ดำเนินการวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำ ด้วยเทคนิคและเครื่องมือที่ทันสมัย ครอบคลุมการพัฒนาสารสกัดและคัดแยกส่วนประกอบที่สำคัญจากวัตถุดิบตั้งต้น สกัด พัฒนาสูตรสินค้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยสู่ท้องตลาดได้ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพพิสูจน์ได้จริงและมีคุณภาพ ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและสากล ภายใต้มาตรฐานการผลิตและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ASEAN GMP สำหรับเครื่องสำอาง และ ISO22716

“บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด มีประสบการณ์ยาวนานในการผลิตยา เราจึงภูมิใจที่ได้ส่งมอบสุขภาพที่ดีแก่ผู้บริโภคด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสูงเช่นเดียวกับมาตรฐานการผลิตยา”

 

 

     เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ ของเราให้มีคุณภาพสูงสุด ภายใต้การควบคุมดูแลของทีมเภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญในทุกขั้นตอน ให้ความสำคัญในการพัฒนาและผลิตภัณฑ์เวชสำอางและโภชนเภสัช ที่มาจากธรรมชาติ ดำเนินการวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำ ด้วยเทคนิคและเครื่องมือที่ทันสมัย ครอบคลุมการพัฒนาสารสกัดและคัดแยกส่วนประกอบที่สำคัญจากวัตถุดิบตั้งต้น สกัด พัฒนาสูตรสินค้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยสู่ท้องตลาดได้ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพพิสูจน์ได้จริงและมีคุณภาพ ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและสากล ภายใต้มาตรฐานการผลิตและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ASEAN GMP สำหรับเครื่องสำอาง และ ISO22716

“บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด มีประสบการณ์ยาวนานในการผลิตยา เราจึงภูมิใจที่ได้ส่งมอบสุขภาพที่ดีแก่ผู้บริโภคด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสูงเช่นเดียวกับมาตรฐานการผลิตยา”


     บริษัทในเครือ บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น ได้เริ่มต้นความร่วมมือในการใช้สิทธิจากผลงานวิจัย จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยเริ่มต้นขยายกลุ่มธุรกิจไปยังกลุ่มสุขภาพสำหรับมนุษย์ นำเสนอสินค้ากลุ่มเวชสำอางและโภชนเภสัชภายใต้ชื่อการค้า ดาวี่ และ แนคเซ็นส์ โดยเป็นการใช้ประโยชน์จากสารสกัดจากธรรมชาติจากงานวิจัยที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เราภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับเกษตรกรในท้องถิ่น และมีส่วนช่วยพัฒนาสารสกัดธรรมชาติของประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติชั้นนำระดับโลก

     เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ ของเราให้มีคุณภาพสูงสุด ภายใต้การควบคุมดูแลของทีมเภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญในทุกขั้นตอน ให้ความสำคัญในการพัฒนาและผลิตภัณฑ์เวชสำอางและโภชนเภสัช ที่มาจากธรรมชาติ ดำเนินการวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำ ด้วยเทคนิคและเครื่องมือที่ทันสมัย ครอบคลุมการพัฒนาสารสกัดและคัดแยกส่วนประกอบที่สำคัญจากวัตถุดิบตั้งต้น สกัด พัฒนาสูตรสินค้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยสู่ท้องตลาดได้ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพพิสูจน์ได้จริงและมีคุณภาพ ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและสากล ภายใต้มาตรฐานการผลิตและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ASEAN GMP สำหรับเครื่องสำอาง และ ISO22716

“บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด มีประสบการณ์ยาวนานในการผลิตยา เราจึงภูมิใจที่ได้ส่งมอบสุขภาพที่ดีแก่ผู้บริโภคด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสูงเช่นเดียวกับมาตรฐานการผลิตยา”