ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน

 

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ
กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน

Cleaning, Disinfecting, Insecticides
Pest Control Productsผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ
กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน

Cleaning, Disinfecting, Insecticides
Pest Control Products


ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ กำจัดแมลง และสัตว์รบกวน

      

     สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน
จากการค้นคว้าและพัฒนาระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อจุดมุ่งหมายในการควบคุมและกำจัดโรคระบาดรวมถึงปัญหามลภาวะอื่นๆ ภายในอุตสาหกรรม การผลิตในระดับต่างๆ ผลิตภายใต้ระบบมาตรฐาน GHPs และระบบการจัดการ ISO9001
มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานทดสอบที่เป็นสากล และตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

     
    สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ กำจัดแมลงและสัตว์รบกวนจากการค้นคว้าและพัฒนาระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อจุดมุ่งหมายในการควบคุมและกำจัดโรคระบาดรวมถึงปัญหามลภาวะอื่นๆ ภายในอุตสาหกรรม การผลิตในระดับต่างๆ ผลิตภายใต้ระบบมาตรฐาน GHPs และระบบการจัดการ ISO9001 มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานทดสอบที่เป็นสากล และตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

 

 

     บริษัท บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เล็งเห็นความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากสัตว์พาหะทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงคัดสรรผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกัน ควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management; IPM) ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานระดับโลก จาก Bell Laboratories, Inc สินค้าคุณภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมปศุสัตว์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสัตว์พาหะเหล่านี้จะไม่นำความเสียหายมาสู่ภาคปศุสัตว์ อุตสาหกรรม และครัวเรือน โดย บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะสินค้าจาก Bell Laboratories, Inc. แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย. 

 

สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน จากการค้นคว้าและพัฒนาระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อจุดมุ่งหมายในการควบคุมและกำจัดโรคระบาดรวมถึงปัญหามลภาวะอื่นๆ ภายในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ในระดับต่างๆ ผลิตภายใต้ระบบมาตรฐาน GHPs และระบบการจัดการ ISO 9001 มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานทดสอบที่เป็นสากล และตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

      

     สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน จากการค้นคว้าและพัฒนาระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อจุดมุ่งหมายในการควบคุมและกำจัดโรคระบาดรวมถึงปัญหามลภาวะอื่นๆ ภายในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ในระดับต่างๆ ผลิตภายใต้ระบบมาตรฐาน GHPs และระบบการจัดการ ISO 9001 มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานทดสอบที่เป็นสากล และตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

 

บริษัท บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เล็งเห็นความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากสัตว์พาหะทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงคัดสรรผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกัน ควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management; IPM) ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานระดับโลก จาก Bell Laboratories, Inc สินค้าคุณภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมปศุสัตว์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสัตว์พาหะเหล่านี้จะไม่นำความเสียหายมาสู่ภาคปศุสัตว์ อุตสาหกรรม และครัวเรือน โดย บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะสินค้าจาก Bell Laboratories, Inc. แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยม 

 

บริษัท บิ๊ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เล็งเห็นความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากสัตว์พาหะทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงคัดสรรผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกัน ควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management; IPM) ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานระดับโลก จาก Bell Laboratories, Inc สินค้าคุณภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมปศุสัตว์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสัตว์พาหะเหล่านี้จะไม่นำความเสียหายมาสู่ภาคปศุสัตว์ อุตสาหกรรม และครัวเรือน โดย บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะสินค้าจาก Bell Laboratories, Inc. แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย