แบบแจ้งเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

Privacy Notice

 

แบบแจ้งเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

Privacy Notice

 

 

แบบแจ้งเกี่ยวกับการใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

Privacy Notice

 

แบบแจ้งเกี่ยวกับการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

Privacy Notice

 

สำหรับผู้ใช้งาน Free Wifi

วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับเรา เช่น เพื่อการขายสินค้าและ/หรือ บริการให้แก่ท่าน หรือปฏิบัติตามสัญญาใดๆซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา ซึ่งรวมถึง การจัดการบัญชีผู้ใช้ (Account) ของท่าน การจัดส่งสินค้า การดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน การบริการหลังการขาย และการคืนสินค้า และการดำเนินการใดๆ เพื่อให้ท่านได้รับสินค้า และ/หรือ บริการ หรือตามที่ท่านได้ร้องขอ ทั้งนี้ รวมถึงกรณีการดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แฟรนไชส์
 2. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื่น
  (1) เพื่อให้เราสามารถจัดการ พัฒนา และดำเนินการใดๆ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แฟรนไชส์ การบริหารจัดการและพัฒนาสินค้า และ/หรือ บริการ (รวมถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น) การตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง หรืออาชญากรรมอื่นๆ การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าและ(ที่อาจเป็นลูกค้า การบำรุงรักษาและการใช้ระบบไอที
  (2) เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย เช่น จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย เช่น การเข้าสถานที่ของเรา การเข้าระบบ (Log in) เข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น
  (3) เพื่อดำเนินการทางการตลาด และวิเคราะห์ข้อมูล (Marketing and Data Analysis) เช่น การแจ้งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ ผ่านทาง อีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชั่น โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ ไดเร็กเมล รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการตลาด เช่น ทำแบบสอบถาม เข้าสัมภาษณ์
  (4) เพื่อการใช้สิทธิ์เรียกร้องทางกฎหมาย
 3. เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
 4. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฎิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 5. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้รับมอบให้
 6. กรณีที่ท่านให้ความยินยอมเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  (1) เพื่อให้เรา บริษัทในกลุ่มของเรา และพันธมิตร ส่งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชั่น โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และไดเร็กเมล
  (2) เพื่อให้เราดำเนินการจัดกิจกรรมนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ทราบและขอความยินยอมจากท่านเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความยินยอมได้ในข้อ (4)
  (3) ข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน ดังนี้
  สร้างบัญชีผู้ใช้
  - ลงทะเบียนโดย ประเภทบัตรที่ใช้*
  - เลขที่บัตร*
  - เบอร์มือถือ*
  - ชื่อ-นามสกุล
  - อีเมล
  (4) ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับตาม “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” นี้ *
  * จำเป็นต้องกรอก
  - บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต, ใช้สำหรับเป็น “ชื่อผู้ใช้” ในการเข้าสู่ระบบ (เปลี่ยนไม่ได้)
  - เบอร์มือถือ, ใช้สำหรับเป็น “รหัสผ่าน” ในการเข้าสู่ระบบ (สามารถเปลี่ยนภายหลังได้)
  - ข้อมูลด้านนี้จัดเก็บเพื่อประโยชน์สำหรับการยืนยันตัวบุคคลตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2560

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

ท่านสามารถใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คลิกที่นี่ "ขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล"

 

สำหรับผู้ใช้งาน Free Wifi

วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับเรา เช่น เพื่อการขายสินค้าและ/หรือ บริการให้แก่ท่าน หรือปฏิบัติตามสัญญาใดๆซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา ซึ่งรวมถึง การจัดการบัญชีผู้ใช้ (Account) ของท่าน การจัดส่งสินค้า การดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน การบริการหลังการขาย และการคืนสินค้า และการดำเนินการใดๆ เพื่อให้ท่านได้รับสินค้า และ/หรือ บริการ หรือตามที่ท่านได้ร้องขอ ทั้งนี้ รวมถึงกรณีการดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แฟรนไชส์
 2. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื่น
  (1) เพื่อให้เราสามารถจัดการ พัฒนา และดำเนินการใดๆ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แฟรนไชส์ การบริหารจัดการและพัฒนาสินค้า และ/หรือ บริการ (รวมถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น) การตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง หรืออาชญากรรมอื่นๆ การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าและ(ที่อาจเป็นลูกค้า การบำรุงรักษาและการใช้ระบบไอที
  (2) เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย เช่น จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย เช่น การเข้าสถานที่ของเรา การเข้าระบบ (Log in) เข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น
  (3) เพื่อดำเนินการทางการตลาด และวิเคราะห์ข้อมูล (Marketing and Data Analysis) เช่น การแจ้งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ ผ่านทาง อีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชั่น โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ ไดเร็กเมล รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการตลาด เช่น ทำแบบสอบถาม เข้าสัมภาษณ์
  (4) เพื่อการใช้สิทธิ์เรียกร้องทางกฎหมาย
 3. เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
 4. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฎิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 5. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้รับมอบให้
 6. กรณีที่ท่านให้ความยินยอมเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  (1) เพื่อให้เรา บริษัทในกลุ่มของเรา และพันธมิตร ส่งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชั่น โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และไดเร็กเมล
  (2) เพื่อให้เราดำเนินการจัดกิจกรรมนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ทราบและขอความยินยอมจากท่านเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความยินยอมได้ในข้อ (4)
  (3) ข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน ดังนี้
  สร้างบัญชีผู้ใช้
  - ลงทะเบียนโดย ประเภทบัตรที่ใช้*
  - เลขที่บัตร*
  - เบอร์มือถือ*
  - ชื่อ-นามสกุล
  - อีเมล
  (4) ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับตาม “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” นี้ *
  * จำเป็นต้องกรอก
  - บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต, ใช้สำหรับเป็น “ชื่อผู้ใช้” ในการเข้าสู่ระบบ (เปลี่ยนไม่ได้)
  - เบอร์มือถือ, ใช้สำหรับเป็น “รหัสผ่าน” ในการเข้าสู่ระบบ (สามารถเปลี่ยนภายหลังได้)
  - ข้อมูลด้านนี้จัดเก็บเพื่อประโยชน์สำหรับการยืนยันตัวบุคคลตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2560

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

ท่านสามารถใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คลิกที่นี่ "ขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล"

 

สำหรับผู้ใช้งาน Free Wifi

วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูล

 1. เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับเรา เช่น เพื่อการขายสินค้าและ/หรือ บริการให้แก่ท่าน หรือปฏิบัติตามสัญญาใดๆซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา ซึ่งรวมถึง การจัดการบัญชีผู้ใช้ (Account) ของท่าน การจัดส่งสินค้า การดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน การบริการหลังการขาย และการคืนสินค้า และการดำเนินการใดๆ เพื่อให้ท่านได้รับสินค้า และ/หรือ บริการ หรือตามที่ท่านได้ร้องขอ ทั้งนี้ รวมถึงกรณีการดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แฟรนไชส์
 2. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื่น
  (1) เพื่อให้เราสามารถจัดการ พัฒนา และดำเนินการใดๆ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แฟรนไชส์ การบริหารจัดการและพัฒนาสินค้า และ/หรือ บริการ (รวมถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น) การตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง หรืออาชญากรรมอื่นๆ การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าและ(ที่อาจเป็นลูกค้า การบำรุงรักษาและการใช้ระบบไอที
  (2) เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย เช่น จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย เช่น การเข้าสถานที่ของเรา การเข้าระบบ (Log in) เข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น
  (3) เพื่อดำเนินการทางการตลาด และวิเคราะห์ข้อมูล (Marketing and Data Analysis) เช่น การแจ้งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ ผ่านทาง อีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชั่น โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ ไดเร็กเมล รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการตลาด เช่น ทำแบบสอบถาม เข้าสัมภาษณ์
  (4) เพื่อการใช้สิทธิ์เรียกร้องทางกฎหมาย
 3. เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
 4. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฎิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 5. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้รับมอบให้
 6. กรณีที่ท่านให้ความยินยอมเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  (1) เพื่อให้เรา บริษัทในกลุ่มของเรา และพันธมิตร ส่งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชั่น โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และไดเร็กเมล
  (2) เพื่อให้เราดำเนินการจัดกิจกรรมนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ทราบและขอความยินยอมจากท่านเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความยินยอมได้ในข้อ (4)
  (3) ข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน ดังนี้
  สร้างบัญชีผู้ใช้
  - ลงทะเบียนโดย ประเภทบัตรที่ใช้*
  - เลขที่บัตร*
  - เบอร์มือถือ*
  - ชื่อ-นามสกุล
  - อีเมล
  (4) ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับตาม “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” นี้ *
  * จำเป็นต้องกรอก
  - บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต, ใช้สำหรับเป็น “ชื่อผู้ใช้” ในการเข้าสู่ระบบ (เปลี่ยนไม่ได้)
  - เบอร์มือถือ, ใช้สำหรับเป็น “รหัสผ่าน” ในการเข้าสู่ระบบ (สามารถเปลี่ยนภายหลังได้)
  - ข้อมูลด้านนี้จัดเก็บเพื่อประโยชน์สำหรับการยืนยันตัวบุคคลตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2560

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

ท่านสามารถใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คลิกที่นี่ "ขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล"